เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวประทีป ยอดดำเนิน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ

นางสาวกิ่งดาว ฝ่ายคำมี
เจ้าหน้าที่การเงินและงบประมาณ

นางสาวธิดารัตน์ แป้นศิริ
เจ้าหน้าที่การเงินและงบประมาณ

นางสาวธิติมา คงสิงห์
เจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคลากร

นางสาวิตรี จันทร์งาม
เจ้าหน้าที่ธุรการงานบริหารทั่วไป

นางสาวลิษา สุขโต
เจ้าหน้าที่ธุรการงานบริหารทั่วไป

พิทยา สีไพสน
เจ้าหน้าที่ธุรการงานบริการ