ชั้นประถมศึกษาปีที่6

นางพยอม พงษ์หิรัญ

หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวปฏิมา ชุมรำ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางกรรณิการ์ ฤคณีย์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวสุพิชญา ชิ้นประสิทธิ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางรัชนี มากทรัพย์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวปวีณ์สุดา ม่วงเงิน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายชัยวุฒ กอนมณี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวปฏิมาพร เตียเย็น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายวลัญช์ภูริ จันทร์อินทร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6