ชั้นประถมศึกษาปีที่3

นางพัชรี พันแสน

หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่3

นางสาวเกศวลี นิลฉ่ำ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวสุกัญญา เขียวรอด
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายวีระวัฒน์ อินยิ้ม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางจุฑามาส วราหะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายวสันต์ ชวกิจไพบูลย์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวศิริกุล ตรีพร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางอำพวรรณ กับบุญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวนลินนิภา คงนภา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3