ชั้นประถมศึกษาปีที่4

นางดวงจันทร์ โลหาวุธ

หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางณัฎฐวี กอนมณี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวดริณ พุฒิชัยสกุล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวสกุลตวรรณ์ อิ่มเอิบ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวธาราทิพย์ ชินทนาม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวอัจฉรา อ่อนปาน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายพิชญะ ยิ้มศรี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวสุนันทา สุขเอี่ยม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายทวีศักดิ์ วัชรมานพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4