ชั้นประถมศึกษาปีที่2

นางสาวณัฐยา ไกรครุธ

หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายพรรณเชษฐ์ กองช้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวชาลิสา นุ่มสุข
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายประเสริฐ สิงห์ประโคน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางดารารัตน์ เพชรสัมฤทธิ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวสุชาดา แก้วตะคุ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวกิ่งกาญจน์ บุญปลูก
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวขนิษฐา วงษ์สุวรรณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวศศิวิมล สังเพ็ง

นางบรรจง มณฑา