ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนปัจจุบัน
สายชั้นอนุบาล1 ถึง อนุบาล2   จำนวน 521 คน
สายชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึง 3  จำนวน 1988 คน
รวม  2509 คน