พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย / สมรรถนะหลัก
พันธกิจ
                              1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
                              2. ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความเป้นเลิศทางวิชาการ
                              3. ส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดกับผู้เรียน
                              4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

 
เป้าหมาย
                              1. ผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพทุกคน
                              2. ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม 
                              3. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
                              4. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

 
สมรรถนะหลัก
                       1. การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้รับความรับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
                       2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ
                       3. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ คำนึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลัก